I samband med den snabba spridningen av Covid-19 behövde ett utökat antal vårdplatser säkerställas i Stockholmsregionen. Dessa vårdplatser skulle användas som en backup om sjukhusen blev fulla och inte kunde ta emot fler patienter.

Brandskyddslaget blev inkopplade tidigt i projektet och två högintensiva veckor senare stod det nya fältsjukhuset klart för att öppnas. Ett projekt som normalt sett skulle ta månader/år löstes på dagar vilket innebär att detta är ett mycket ovanligt och tidspressat uppdrag .

Vårt fokus i uppdraget var att skapa ett skäligt brandskydd enligt Lagen om skydd mot Olyckor eftersom vi bedömde att en nivå helt i enlighet med Boverkets byggregler inte var möjlig att nå inom tidsramarna. Riksdagen fattade snabba beslut om att ändra PBL 16 kap 13b §, för att möjliggöra vissa undantag från Plan- och bygglagen. Detta för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas för att tillgodose behov av vård.

18 konsulter från Brandskyddslaget

Totalt 18 konsulter från Brandskyddslaget har varit involverade i projektet, där Emil Egeltoft var spindeln i nätet och Karl Harrysson fungerade som stabsfunktion. Vi arbetade med många olika delar som brandskyddsprojektering, analytisk dimensionering, uppbyggnad av kompensatorisk brandskyddsorganisation, framtagande av rutiner och utbildningar av vårdpersonal och brandvakter, brandskydd under byggtid för både byggskede och rivning.

Efter de intensiva två veckorna fortsatte vi med mindre åtaganden under en månad. Vi tog in konsulter i projektet för punktinsatser, exempelvis brandprov av väggar och tyger. Detta gjorde att vi utnyttjade kompetensen hos stora delar av laget. Det var även viktigt att ha en plan vid eventuella sjukdomsfall, därför hade vi en ersättare planerad för varje roll.

Vi hjälpte till med: BrandskyddsprojekteringAnalytisk dimensionering – Uppbyggnad av kompensatorisk brandskyddsorganisation – Framtagande av rutiner och utbildningar av vårdpersonal och brandvakter – Brandskydd under byggtid för både byggskede och rivning.

Bra samarbete i organisationen

Vårt nära samarbete med Locums brandspecialist, som hade en projektledarroll, möjliggjorde snabba och tydliga återkopplingar. Frågor kunde snabbt tas om hand och lösas. Vi hade avstämningsmöten två gånger per dag i Microsoft Teams vilket möjliggjorde ett agilt arbetssätt och snabba leveranser. Utöver det hade vi snabba och enkla beräkningar i ett tidigt skede som underlättade bedömningar.
Den snabba uppbemanningen med flera olika expertfunktioner innebar tyvärr att en del av våra andra projekt tillfälligt fick läggas åt sidan – Ett stort tack till er som visade stor förståelse i det pressade läget.

Stora utmaningar

Utöver den tuffa tidspressen så fanns fler utmaningar. I den 26 000 m² stora lokalen skulle ett stort antal patienter vistas i samma brandcell vilket var utmanande. Lokalen delades in i röksektioner och åtgärder vidtogs för att begränsa brandbelastning och minska risk för brandspridning inom och mellan vårdmoduler. Lösningen innehöll även kompensatoriska åtgärder med brandvakter som kunde göra en snabb insats med smittskyddsutrustning för att släcka den lilla branden och stödja personalen insats. Insatsplanering för en effektiv insats av räddningstjänsten genomfördes även.

 

Kontakt

Emil Egeltoft
08-442 42 51
Skicka e-post