Behovet att bygga fler bostäder i Borlänge tätort är stort och två områden där nya bostäder planeras är Centrum och Domnarvet.

Flera verksamheter I Borlänge hanterar eller framställer farliga ämnen. Borlänge är dessutom en kommunikationsnod, med transporter av farligt gods på både vägar och järnvägar samt en av landets stora rangerbangårdar.

För att kunna bedöma om det är möjligt att tillföra ny bebyggelse i de planerade bostadsområdena fick Brandskyddslaget AB i våras uppdrag av Borlänge kommun att beräkna samhällsrisken för dessa två områden.

Syftet med utredningen var att undersöka lämpligheten med aktuella exploateringsförslag enligt den fördjupade översiktsplanen som kommunen tagit fram samt i förekommande fall föreslå hur samhällsrisken ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.

Utredningen visar att identifierade riskkällor har en relativt omfattande påverkan på risknivån inom de studerade exploateringsområdena. För ny bebyggelse rekommenderas därför säkerhetshöjande restriktioner och åtgärder för att uppnå en acceptabel säkerhet. Föreslagna åtgärder reducerar samhällsrisken och medför att planerad ny bebyggelse och markanvändning får en begränsad påverkan på samhällsrisken.

Foto: Calle Eklund/Wikimedia Commons

Kontakt

Erik Hall Midholm
08-588 188 60
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete