1 januari 2025 är det tänkt att nya regler för brandskydd i byggnader ska börja gälla och Boverkets nya författningsförslag är nu ute på remiss. Vi på Brandskyddslaget försöker påverka utifrån vår kunskap och erfarenhet med synpunkter för att föreskrifterna ska bli så bra som möjligt med hänsyn till dagens förhållanden och förutsättningar inom byggbranschen.

Förutom att vi så klart lämnar eget svar på remissen är vi med i en arbetsgrupp inom Sveriges Brandkonsultförening (BRA) som lämnat remissvar till Boverket samt att vi även är med och påverkar dessa regelförändringar genom vår representation i styrelserna för branschorganisationerna BRA och BIV. Vidare deltar vi i referensgrupp kopplat till nya standarder avseende analytisk dimensionering som tas fram av SIS och som även de nu är ute på remiss. Naturligtvis lämnar vi även remissvar till dessa.

Boverkets nya byggregler – Hur gynnar Brandskyddslagets engagemang dig som kund?

1. Erfarenhet och Kunskap: Brandskyddslaget har lång erfarenhet och djup kunskap inom brandskydd och projektering. Genom att dela med oss av vår expertis kan vi bidra till att skapa regler som är realistiska och praktiskt genomförbara i byggnadsprojekt.

2. Relevans: Som en del av byggbranschen förstår vi de aktuella trenderna, teknologierna och utmaningarna som påverkar byggnadstekniskt brandskydd. Detta gör vår feedback särskilt värdefull för att forma regelverket så att det är anpassat till nutida förhållanden och framtida utmaningar.

3. Praktiskt genomförande: Genom att själva vara delaktiga kan vi hjälpa till att mota onödiga eller orimliga krav som kan göra det svårt eller dyrt att implementera brandskyddsåtgärder i praktiken. Vi kan föreslå lösningar som är både effektiva och genomförbara.

4. Branschens röst: Genom att vara representerade i referensgrupper och branschorganisationer har vi möjlighet att representera och föra fram branschens gemensamma intressen. Det gör att reglerna som utformas bättre speglar branschens behov och utmaningar.

 

Sammanfattningsvis bidrar vår och våra branschkollegors medverkan till att skapa regler för brandskydd som är relevanta, säkra och genomförbara i praktiken, samtidigt som de tar hänsyn till den aktuella utvecklingen och branschens behov. Det gynnar inte bara våra kunder, utan även samhället som helhet genom att öka säkerheten i byggnader.

Kontaktpersoner

Johan Nilsen
054-770 78 09
Skicka e-post

 

Johan Andersson
08-588 188 38
Skicka e-post

 

Thomas de Korostenski
08-588 188 65
Skicka e-post

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete