I ett forskningsprojekt av Aalto University, i samarbete med VTI, genomfördes flera brandförsök i en lägenhet i ett flerbostadshus i Finland, hösten 2015. Syftet var att undersöka brandtryckets påverkan av utrymningssäkerheten. Från Brandskyddslaget deltog Tomas Fagergren i referensgruppen, som kan konstatera att försöken visar att utrymning från en invändig rumsbrand är osäker.

Att en inledande brand kan skapa övertryck har varit känt sedan mitten av 1990-talet. Den kunskapen har framför allt använts för att studera brandgasspridning i ventilationssystem. I artikeln Osäker utrymning vid invändig brand (Bygg & teknik, nr 6-2016), skriven av Tomas Fagergren från Brandskyddslaget och Lars Jensen från Installationsteknik LTH, redovisas fri jordnära grundforskning kring brandtryckets påverkan på utrymningssäkerheten.

Brandtryck påverkarI figuren här intill visas resulterande tryck vid försöken, där de olika testserierna avser olika driftsfall i ventilationssystemet. Notera särskilt det undertryck som uppstår i rummet när temperaturen avtar i den senare delen av brandförloppet. Detta kan i sin tur försvåra utrymningen även om dörrens slagriktning är utåtgående.

Normalt ska dörrar vara utåtgående i utrymningsriktningen. Dock kan inåtgående dörrar tillåtas där någon köbildning inte förväntas uppstå, som i boenderum, bostadshus och hotellrum samt i lokaler för färre än trettio personer, exempelvis kontor, klassrum, verkstad och mindre butiker.

Utrymning genom en inåtgående dörr till en brandutsatt lokal kan kräva mycket stora öppningskrafter jämfört med en utåtgående dörr. För att öppna den inåtgående dörren fordras då att flera personer samverkar på båda sidor dörren.  Inte ovanligt är att utrymning kan kräva inbrytning av räddningspersonalen. Enligt Tomas Fagergren är små bostäder farligare än stora bostäder för samma brand.

– Och ett brandutsatt rum med stängd innerdörr i en bostad kan vara ännu farligare. Vissa vind- och temperaturförhållanden kan också försvåra dörröppning och utrymning.

Vidare påverkar ventilationsbrandskyddet brandtrycket. Fläktar i drift ger ett lägre brandtryck i jämförelse med spjäll som stänger vid brand (brandgasspjäll).

– Vad som i dag saknas är en detaljerad utredning av svenska bostadsbränder, utan eller med dödsoffer, där uppdelning sker efter om bostadsdörren varit öppen eller stängd, om den varit inåt- eller utåtgående och om annan utrymningsväg använts. Man behöver också sammanställa antalet dödsoffer i rum med primärbrand och antalet dödsoffer nära utrymningsdörr eller på annan plats – samt lyckade utrymningar, säger Tomas.

Bakgrundsmaterial till artikeln återfinns i arbetsrapporten som du hittar här.

Text: Lena Gylfe

Bilden: Medverkande vid brandförsöken i Finland: Pasi Paloluoma, Peter Biström, Jere Heikkinen, Simo Hostikka, Ville Heikura, Rahul Kallada Janardhan, Tomas Fagergren och Knut Lehtinen. Notera särskilt fönstret i bakgrunden som i sista försöket trycktes ut tillsammans med fönsterkarmen.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete