Forskningsprojekt

Genom att delta i olika forskningsuppdrag är vi med och driver utvecklingen inom våra områden. Här under kan du läsa kort om aktuella och avslutade projekt.
Gröna tak
Personsäkerhet och brandutsatta bärande konstruktioner
Läs mer

Vid projektering av byggnader ställs ofta krav på bärande funktion i brandfallet. Hur mycket brandskydd som krävs är direkt kopplat till hur stor sannolikheten, eller risken för personskador vid brott i brandfallet är.

I sin avhandling, finansierad av Brandforsk, SBUF och ÅForsk har Joakim Sandström tittat på hur personrisk kan bedömas i förhållande till brandutsatta bärande konstruktioner för olika typer av byggnader med en ny metod. Metoden gör att det går att jämföra risken för personskador i så vitt skilda byggnader som hallbyggnader och höghus.

Avhandlingen Personsäkerhet vid brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner kan laddas ner från LTUs hemsida.


Mer information

Joakim Sandström
054-770 78 02
Skicka e-post

Gröna tak
Utrymningsdimensionering vid upphöjda gångbanor i spårtunnlar
Läs mer

Vid projektering av tunnlar för spårtrafik har utformning med upphöjda gångbanor för utrymning varit aktuellt i flera stora projekt.

Hur en upphöjning av gångbanor för utrymning i förhållande till spårområdet påverkar utrymningsflöde och personsäkerhet vid utrymning har dock varit en omdiskuterad fråga. I ett projekt på uppdrag av Trafikverket har Brandskyddslaget djupdykt i denna fråga i form av rådgivande funktion vid fullskaleförsök samt framtagande av en forskningsrapport inom ämnet.

Resultat från forskningen visar att användandet av upphöjda gångbanor i spårtunnlar medför både positiv och negativ inverkan på ett utrymningsförlopp.

För att behandla dessa negativa och positiva aspekter mot varandra har Brandskyddslaget i denna rapport tagit fram rekommendationer för dimensionering av upphöjda gångbanor. Dessa finns att läsa i sin helhet i rapporten.

Grundförsök utförda av SP (nuvarande RISE) finns att läsa om här.


Mer information

Niclas Åhnberg
08-588 188 85
Skicka e-post

Gröna tak
Gröna tak
Läs mer

Gröna tak är något som blir vanligare inom byggbranschen, men i många fall uppfyller inte de önskade taktäckningarna de förenklade krav som anges i de allmänna råden inom BBR. Syftet med projektet är därför att öka kunskapen om gröna tak när det gäller brandskydd.

Projektet, som finansierades av Brandforsk, genomfördes under 2017 och resulterade bl.a. i rapporten Gröna tak – Ur brandteknisk synvinkel.

Bild: Simo Räsänen/Wikimedia Commons


Mer information

Robert McNamee
08-588 188 06
Skicka e-post

Alexander Elias
08-588 188 04
Skicka e-post

Höga byggnader i trä
Höga byggnader i trä
Läs mer

Under hösten 2015 påbörjades projektet Tall Timber Building – Concept studies. Det är ett projekt som handlar om att undersöka möjligheten att bygga höga träbyggnader (över 20 våningar) som är både säkra och kostnadseffektiva. Det finansieras av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och leds av RISE Samhällsbyggnad – Träbyggande och boende.

Syftet med projektet är att ta fram praktiskt genomförbara lösningar för att kunna bygga höga träbyggnader enligt gällande regelverk och att identifiera områden och processer som behöver studeras mer ingående.

Som en del av projektet har nu ett tillämpningsstöd för brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader i trä tagits fram. Tillämpningsstödet, i form av en rapport finansierad av SBUF, har tagits fram av Brandskyddslaget tillsammans med Briab. Här lyfter vi vilka risker och parametrar som är viktiga att beakta för att säkerställa att byggnaden får ett bra brandskydd. Du kan antingen läsa hela rapporten eller en sammanfattning av densamma.

Bild: CF Möller


Mer information

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

Lisa Broberg
08-588 188 40
Skicka e-post

John Hultquist
08-588 188 72
Skicka e-post

Osäker utrymning vid brand
Osäker utrymning vid brand
Läs mer

I ett forskningsprojekt av Aalto University, i samarbete med VTI, genomfördes hösten 2015 flera brandförsök i en lägenhet i ett flerbostadshus i Finland. Syftet var att undersöka brandtryckets påverkan på utrymningssäkerheten.

Brandskyddslagets Tomas Fagergren deltog i referensgruppen som kom fram till att försöken visade att den tryckuppbyggnad som sker tidigt i ett brandförlopp ofta medför att lägenhetsdörren inte kan öppnas.

En artikel om projektet, där du också hittar en länk till arbetsrapporten, finns här. Den slutliga rapporten hittar du här.


Mer information

Tomas Fagergren
08-588 188 55
Skicka e-post

Brandskydd vid dubbelglasfasader
Brandskydd vid dubbelglasfasader
Läs mer

Brandskyddslaget har tillsammans med SP i Borås genomfört en fördjupad studie kring brandskydd vid dubbelglasfasader. Bakgrunden är att det idag byggs allt fler byggnader med dubbelglasfasader och beroende hur dessa är konstruerade kan de påverka brandskyddet. Idag finns det ingen information och kunskap inom området.

Projektet utfördes som en fördjupad litteraturstudie och blev klart i början av 2016. Slutrapporten ingår i vår rapportserie och du hittar den här.


Mer information

Hans Nyman
08-588 188 67
Skicka e-post

Robert Jansson McNamee
08-588 188 06
Skicka e-post

Utformning av utrymningsplatser
Utformning av utrymningsplatser
Läs mer

Brandskyddslaget har tillsammans med Lunds Tekniska Högskola genomfört ett projekt kring utformning av utrymningsplatser. Syftet var att ta fram riktlinjer för hur utrymningsplatser ska utformas eftersom det inte fanns några direktiv för detta.

I projektet genomfördes försök i virtual reality som kombinerades med litteraturstudier och intervjuer. Projektet finansierades av Brandforsk och slutfördes 2015.

Forskningsrapporten är klar och delar av den har bland annat presenterats på Human Behaviour in Fires i Cambridge. Du kan läsa projektets slutrapport här.


Mer information

Kristin Andrée
08-588 188 66
Skicka e-post

Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon – modellförsök
Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon – modellförsök
Läs mer

Rökspridning via ventilationssystem kan vara ett problem. Idag används ofta olika spjällösningar, såväl traditionella stängande brandspjäll som backströmningsspjäll, i kombination med fläktar i drift.

Brandskyddslaget (Hans Nyman) och SP (Haukur Ingason) har utfört praktiska försök i modellskala (1:2) för att undersöka ytterligare en metod att minska risken för rökspridning via ventilationssystem: utnyttjandet av lågt sittande tilluftsdon.

Studien koncentrerade sig på det inledande skedet av en rumsbrand och analyserade karaktären på de spridda luftvolymer som trycks ut genom ett lågt (nära golv) placerat tilluftsdon.

Slutrapporten är publicerad och finns även att hämta på Brandforsks och SP:s webbplatser. Tidningen Brandsäkert skrev en artikel om projektet (nr 6 2014) som finns att läsa här.


Mer information

Hans Nyman
08-588 188 67
Skicka e-post

Luftridåer som rökbarriärer i undermarksanläggningar
Luftridåer som rökbarriärer i undermarksanläggningar
Läs mer

I mars 2014 presenterade Hans Nyman tillsammans med Haukur Ingason från SP artikeln ”Air curtains as smoke barriers – model scale tests and CFD calculations”. Artikeln är baserad på ett Brandforsk-projekt som genomfördes av Brandskyddslaget och SP i Borås.

Presentationen skedde i Marseille på The 6th International Symposium on Tunnel Safety and Security, en internationellt sett tongivande konferens inom området


Mer information

Hans Nyman
08-588 188 67
Skicka e-post

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This