Forskningsprojekt

Genom att delta i olika forskningsuppdrag är vi med och driver utvecklingen inom våra områden. Här under kan du läsa kort om aktuella och avslutade projekt.
Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser
CFD tillämpningsstöd BIV

 

 

Läs mer
Markus Nilsson och Johan Nilsen har varit med i arbetsgrupp som tagit fram en uppdatering av BIV:s tillämpningsstöd CFD-beräkningar.
Medverkan i arbetsgrupp hos BIV som tar fram nytt tillämpningsstöd och kunskapssammanställning avseende trähus. Arbetet avgränsas till del B som utgörs av ett stöd för tillämpning avseende kontroll av utförande och brandskydd under byggtid i trähus.

Mer information

Markus Nilsson
Brandskyddskonsult
08-588 188 05
Skicka e-post

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Rekommendationer för sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader

 

 

Läs mer
Information kommer.

Mer information

Emil Egeltoft
Brandskyddskonsult
08-442 42 51
Skicka e-post

Inåtgående dörrar vid utrymning
Statusbedömning och utvärdering släcksystem i Skara stifts kyrkor

 

 

 

Läs mer

Emil Egeltoft, Brandskyddslaget har tillsammans med Magnus Arvidson på RISE har på uppdrag av Skara Stift genomfört ett projekt innefattande statusbedömning av brandlarms- och släcksystem i kyrkor inom Skara Stift.

I Skara stift finns fem träkyrkor med interiört måleri som skyddas av brandlarm- och släcksystem. Installationen av de olika systemen utfördes för 15–20 år sedan och församlingarna, stiftet och Länsstyrelsen ville att systemens status behöver utvärderas. Systemen även komplicerade ur ett förvaltningsperspektiv och omfattas av höga drifts- och underhållskostnader. Projektet finansierades via kyrkoantikvarisk ersättning (KAE).

Syftet med projektet är att dokumentera och kartlägga status, kostnader för drift och underhåll för brandlarm- och släcksystemen samt att ta fram förslag för framtida utformning och tekniska lösningar. Målsättningen är att släcksystemen på bästa sätt ska säkra kulturarvet i framtiden med ekonomiskt och tekniskt hållbara lösningar.

Projektet genomförs i nära samarbete med konservator från Jönköpings läns museums.

Projektet genomfördes i tre delmoment:
1. Statusbedömning av brand- och släcksystem i samtliga kyrkor och funktionskontroll av munstycken samt invändig kontroll av rörnätet.
2. Utvärdering av driftserfarenheter genom intervjuer med representanter från församling och pastorat, anläggningsfirma sprinkler, besiktningsföretag samt utvärdering av drift- och underhållskostnader.
3. Analys och framtagning av beslutsunderlag för framtida brandlarm- och släcksystem.


Mer information

Emil Egeltoft
Brandskyddskonsult
08-442 42 51
Skicka e-post

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Låga Don 2.0 CFD

 

 

Läs mer
Jämförelse mellan experiment och CFD för låga don.


Mer information

Johan Nilsen
Brandingenjör, civilingenjör riskhantering, teknikchef
054-770 78 09
Skicka e-post

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Säkerhetsbedömningar av järnvägstunnlar

 

 

Läs mer

Medverkan i forskningsprojekt med mål att utveckla en riskindexmetod/verktyg som kan användas för att med ett systematiserat arbetssätt kunna genomföra övergripande värderingar av riskerna/säkerheten i Trafikverkets järnvägstunnlar.


Mer information

Johan Lundin
FoU-chef
08-588 188 25
Skicka e-post

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Läs mer

Målsättningen med projektet är att dokumentera och sammanställa driftserfarenheter i ett längre tidsperspektiv. Frågeställningar som är intressanta att dokumentera är bland annat bra lösningar, tekniska problem och dåliga lösningar, drifts- och underhållskostnader samt eventuella brandtillbud.

Resultatwebbinarium: Brandforsk webbinarium


Mer information

Emil Egeltoft
Brandskyddskonsult
08-442 42 51
Skicka e-post

Utvärdering av befintliga Utrymningsplatser
Utvärdering befintliga Utrymningsplatser

 

 

 

 

Läs mer

Avsikten med projektet är att kartlägga hur utrymningsplatser utformas utifrån de gällande krav som finns både i Boverkets byggregler (BBR 29) samt i kommande byggregler som är under remiss Möjligheternas byggregler – delprojekt brandskydd och Arbetsmiljöföreskrifterna 2020:1 (AFS 2020:1) med avsikten att visa på goda lösningar. Forskningsprojektet är finansierat av Brandforsk och SBUF.

Målsättningen är att utgå från användarens perspektiv då tidigare forskning har visat på att viljan att använda utrymningsplatser inte varit stor (Andrée et al, 2015). Varken i BBR 29 eller AFS 2020:1 framgår det tydligt hur en utrymningsplats ska utformas så att brukaren ska kunna använda den och uppleva trygghet i att vänta på platsen tills hjälp kommer.

Du kan ta del av rapporten HÄR eller genom att titta på resultatwebbinariet HÄR.


Mer information

Kristin Andrée
Brandingenjör, teknologie licentiat
08-588 188 66
Skicka e-post

Driftserfarenheter från sprinklerinstallationer i kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader
SAFR-BE
Läs mer

Medverkan som expertstöd i internationellt forskningsprojekt om värdering av hållbarhet och brandsäkerhet. Mer information om detta hittar du HÄR.


Mer information

Johan Lundin
FoU Chef
08-588 188 25
Skicka e-post

Inåtgående dörrar vid utrymning
Inåtgående dörrar vid utrymning

 

 

Läs mer

Dörrar vid utrymning ska generellt vara utåtgående i utrymningsriktningen enligt krav i byggreglerna. Detta krav har funnits sedan länge och kan åtminstone hänföras tillbaka till Byggnadsstadgan 1874. Undantag i dagens byggregler accepteras där köbildning inte kan förväntas uppstå, exempelvis i lokaler med ett maximalt personantal på 30 personer.

Tidigare forskning har visat att det sällan är antalet utrymmande personer som begränsar möjligheten för utrymning genom en inåtgående dörr, utan snarare persontätheten och de utrymmandes rörelsemönster. Detta indikerar att i lokaler där utformningen medför låg persontäthet bör det vara möjligt att acceptera ett högre personantal utan att äventyra brandsäkerheten eller utrymningsmöjligheterna.

Projektet har utrett om det finns förutsättningar, och i så fall under vilka förutsättningar, där risk för köbildning är oberoende av dörrens slagriktning och om inåtgående dörrar kan påverka utrymningsförloppet i dessa lokaler.
Studien utfördes dels genom litterär studie och dels genom en serie av experimentella försök.

Du kan ta del av rapporten här.
Du kan ta del av resultatwebinariet här.


Mer information

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
070-718 68 7
Skicka e-post

Overbuilds
Acceptabel risk och överdäckningar

 

Läs mer

Denna rapport fokuserar på hur risker hanteras i samband med överdäckningsprojekt. Det omfattar bland annat att studera hur värderingen av riskerna utförs och vilken typ av åtgärd som är lämpliga för att reducera risken om den inte är acceptabel. En potentiell svårighet i dessa sammanhang är att åstadkomma en väl avvägd balans mellan olika intressen, exempelvis mellan riksintresset kommunikation och säkerhet med avseende på liv och hälsa för personer i nära anslutning till eller ovan en transportled för farligt gods.

Syftet med projektet är att bidra med kunskap som kan utgöra en grund för utveckling av ett mer ändamålsenligt sätt att hantera risk-problematiken i samband med överdäckningar, om en sådan utveckling bedöms som önskvärd.

Målen med rapporten är att genomföra en kunskapsinventering i internationell forskningslitteratur rörande riskhantering och överdäckningar; Att genomföra en nulägesbeskrivning av hur riskhanteringsproblem med avseende på överdäckningar och farligt gods transporter hanteras i praktiken idag och att inventera förslag på hur dagens praktik kan/bör utvecklas; Och att analysera resultaten med avseende på de första två målen och klargöra om och i så fall hur det finns skäl att utveckla nuvarande praxis avseende riskhantering vid överdäckningsprojekt.

Du kan ta del av rapporten här.


Mer information

Johan Lundin
FoU-chef, Brandingenjör
08-588 188 25
Skicka e-post

Inåtgående dörrar vid utrymning
Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand
Läs mer

Brandskyddslaget har medverkat i Brandforsks projekt Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand.
Om det finns personer kvar i en väg- eller järnvägstunnel där brand uppstått och var dessa i så fall befinner sig är sannolikt faktorer som kan förväntas påverka hur en räddningsinsats utvecklas, och i förlängningen räddningstjänstens möjligheter att assistera utrymningen.

Ett system för positionering av utrymmande människor bedöms därför vara en teknisk installation som i stor utsträckning kan bidra till att öka både möjligheterna till utrymning vid brand och till effektivare räddningsinsatser. Ett sådant system, som bygger på positionering med hjälp av smarta mobiltelefoners wifi-funktion, har testats under realistiska förhållanden i en vägtunnel.

Motivet var att undersöka vilka förutsättningar systemet har att fungera för att positionera personer i en vägtunnel och i första hand att undersöka hur nära en wifi-predikterad position är en verklig position.

Titta på Brandforsk-webinariet här.


Mer information

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
070-718 68 7
Skicka e-post

Säkerhet i plattformsrum
Säkerhet i plattformsrum – del 2

 

Läs mer

Enligt det svenska regelverket krävs ofta riskanalyser för att säkerställa att väg-, järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanetunnlar utformas så att de blir tillräckligt säkra för trafikanter. För att fatta beslut om säkerheten mot bakgrund av en sådan analys för en enskild tunnel förutsätter dock någon form av allmänt accepterad målnivå för godtagbar säkerhet – ett säkerhetsmål.

Målet för projektet är att föreslå en väl avvägd lägsta acceptabel säkerhetsnivå för trafikanter i undermarksstationer och plattformsrum vid färd i vägtunnlar, järnvägstunnlar, spårvägstunnlar och tunnelbana, baserat på en risk- och samhällsekonomisk analys. Fokus i projektet läggs på att beta av kvarvarande utredningspunkter från tidigare utredningsprojekt för att ge ett bra underlag för föreskriftsarbete.

Rapporten kan du ta del av här.


Mer information

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
070-718 68 7
Skicka e-post

Luftridåer som rökbarriärer i undermarksanläggningar
Bränders miljöpåverkan

 

Läs mer

Brandskyddslaget har arbetat med ett forskningsprojekt tillsammans med RISE, LTH och räddningstjänsterna på uppdrag av MSB. Resultatet är en online-utbildning som räddningstjänsterna kan gå för att öka förståelsen för hur olika taktiska val i samband med insats kan påverka miljön.

M-kurs är ett MSB-finansierat projekt som syftar till att öka kunskapen om miljökonsekvenser i samband med brand bland Sveriges räddningstjänster. Ytterligare ett syfte med projektet har varit att utvärdera hur forskningsresultat kan omsättas och implementeras i praktiken. Projektet var en vidareutveckling av ett tidigare forskningsprojekt, där miljökonsekvenserna av olika taktiska val vid insats kan jämföras både gällande lokal och global miljöpåverkan. Genom M-kurs kan denna forskning nu nå ut till praktikerna och på så sätt omsättas till konkret samhällsnytta.

BSL har dels varit involverade i det tidigare forskningsprojektet, och inom ramen för M-kurs har vi varit med och tagit fram utbildningsmaterialet som legat till grund för webutbildningen.

Utbildningen finns på MSBs digitala utbildningsplattform.


Mer information

Maya Stål Söndergaard
040-655 48 82
Skicka e-post

Brandsäkerhet byggnader med kulturvärden
FEDS – Fire Exposed Duct System

 

Läs mer

Fire Exposed Duct System, ett nytt beräkningsprogram för brandisolering utvecklat av Brandskyddslagets Tomas Fagergren, Lars Jensen Lunds universitet samt Björn Broberg och Krishna Mohan från Qreo AB. Målet med programmet har varit att kunna beräkna kritiska delar i ett kanalsystem vid brandpåverkan.

Läs mer här.

Det finns möjlighet att provköra FEDS kostnadsfritt här


Mer information

Tomas Fagergren
08-588 188 55
Skicka e-post

Säkerhet i plattformsrum
Säkerhetsmål i plattformsrum – del 1

 

Läs mer

Projektgruppen har fått i uppdrag av Transportstyrelsen och Trafikverket att utreda förutsättningarna för och beskriva möjligheterna till en gemensam lägsta acceptabel säkerhetsnivå för plattformsrum i undermarksstationer. Säkerhetsnivån skall vara applicerbar
för väg, järnväg, spårväg och tunnelbana och baseras på risk och samhällsnytta. Om möjligt ska projektet föreslå en väl avvägd säkerhetsnivå. Syftet är också att koppla säkerhetsmålet till en lämplig verifieringsmetod. I uppdraget ingår också att beskriva hur olyckor med få omkomna, exempelvis suicider och fallolyckor, samt olyckor med extremt liten sannolikhet kombinerat
med katastrofal konsekvens ska hanteras.

I dagens regelverk ställs detaljkrav på utformning av säkerhetsåtgärder i plattformsrum och i viss omfattning krav på att riskanalys skall utföras. Däremot anges inga säkerhetsmål att värdera risken mot. Reglerna ger utrymme för tolkning i samband med projektering och
förvaltning. Osäkerhet kan uppstå om vilka mål som ska uppnås, och olika risknivåer kan bli resultatet när kraven tillämpas i olika projekt.

Arbetet avgränsas till nya plattformsrum och inriktas mot undermarksspecifika olyckor, det vill säga olyckor där följdkonsekvenserna blir allvarliga i dessa miljöer.

Rapporten Säkerhetsmål för plattformsrum kan laddas ner från Transportstyrelsens hemsida.


Mer information

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
070-718 68 72
Skicka e-post

Brandsäkerhet byggnader med kulturvärden
Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden
Läs mer

I Sverige har vi många byggnader som är värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv och i många av dem finns det även kulturhistoriskt värdefulla föremål. Erfarenheter från inträffade bränder visar på att skadorna på egendom har blivit allvarliga. För framtidssäkringen av dessa byggnader, inklusive en personsäker användning av dem, behöver ämnet uppmärksamhet och utveckling.

Rapporten utgör Brandforsks kunskapsöversikt om brandskydd i byggnader med kulturvärden. Brandskyddslaget var delaktig i författandet av avsnittet om brandskydd av bärande stommar.

Läs hela rapporten här.

 


Mer information

Joakim Sandström
Skicka e-post

Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon – modellförsök
Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon – modellförsök
Läs mer

Rökspridning via ventilationssystem kan vara ett problem. Idag används ofta olika spjällösningar, såväl traditionella stängande brandspjäll som backströmningsspjäll, i kombination med fläktar i drift.

Brandskyddslaget (Hans Nyman) och SP (Haukur Ingason) har utfört praktiska försök i modellskala (1:2) för att undersöka ytterligare en metod att minska risken för rökspridning via ventilationssystem: utnyttjandet av lågt sittande tilluftsdon.

Studien koncentrerade sig på det inledande skedet av en rumsbrand och analyserade karaktären på de spridda luftvolymer som trycks ut genom ett lågt (nära golv) placerat tilluftsdon.

Slutrapporten är publicerad och finns även att hämta på Brandforsks och SP:s webbplatser. Tidningen Brandsäkert skrev en artikel om projektet (nr 6 2014) som finns att läsa här.


Mer information

Hans Nyman
08-588 188 67
Skicka e-post

Gröna tak
Säkerhetsmål i tunnlar del 2
Läs mer

Risktec Projektledning har tillsammans med COWI fått i uppdrag av Transportstyrelsen och Trafikverket att ta fram denna rapport om Säkerhetsmål i tunnlar. Transportstyrelsen kan samordna och ge förslag på säkerhetsmål för trafikslagen väg, järnväg, tunnelbana och spårväg. Det är möjligt genom att Transportstyrelsen har ett trafikslagsövergripande ansvar och även ett bemyndigande enligt plan och byggförordningen. Det har inte varit möjligt tidigare, då ansvaret var uppdelat på bland andra kommuner, Vägverket, Banverket och Boverket.

Krav på utformning av tunnlar och, i viss omfattning, krav på riskanalys finns idag för tunnlar,
men krav på säkerhetsmål saknas. Kraven ger utrymme för tolkning i samband med projektering och förvaltning. Osäkerhet kan uppstå om vilka mål som ska uppnås, och olika risknivåer kan bli resultatet när kraven tillämpas i olika projekt.
Mot denna bakgrund genomförde Transportstyrelsen 2015 2016 ett FoIprojekt som redovisas i rapporten ”Säkerhetsmål för trafikanter i väg och spårtunnlar” [1]. En fortsättning på detta projekt initierades av Transportstyrelsen och Trafikverket under 2018 med målet att
föreslå en väl avvägd lägsta acceptabel säkerhetsnivå för vägtunnlar, järnvägstunnlar, tunnelbanor och spårvägstunnlar, baserat på en risk och samhällsekonomisk analys, samt att koppla dessa säkerhetsmål till en lämplig verifieringsmetod.


Föreliggande rapport redovisar förslag till verifierbara säkerhetsmål med tydlig koppling tillsamhällsnyttan. Rapporten tar utgångspunkt i den tidigare rapporten och prövar de slutsatser som drogs där. Projektresultatet ska kunna användas av Transportstyrelsen som underlag till krav och råd i kommande föreskriftsarbete om säkerhet i tunnlar.
Arbetet omfattar endast krav för nya tunnlar och är inriktat mot tunnelspecifika olyckor, det vill säga de som endast kan orsakas i tunnlar och de som kan orsakas var som helst men vars följdkonsekvenser blir särskilt allvarliga i tunnlar.

Vi har funnit att det kvantitativa säkerhetsmål som uttrycktes i föregående rapport i ett F/Ndiagram är väl avvägt vad gäller övre och nedre acceptansnivå. Det gäller även avvägandet att exkludera olyckor med få omkomna. Däremot har arbetet till skillnad mot tidigare rapport visat att osannolika händelser med många omkomna inte bör exkluderas.


Slutsatserna av arbetet är att det finns möjligheter att införa ett gemensamt säkerhetsmål. Därutöver konstaterar vi att befintliga regler för tunnlar för väg, järnväg, tunnelbana och spårväg bör kunna utnyttjas som basstandard.

Rapportens förslag till säkerhetsmål uttrycks som:

Risken vid färd i tunnel för väg, järnväg, tunnelbana och spårväg ska vara likvärdig, uttryckt som risk att förolyckas per personkilometer.

Avhandlingen Säkerhetsmål i tunnlar – del 2 ner från Trafikverkets hemsida.


Mer information

Bo Wahlström
08-588 188 86
Skicka e-post

Återbruk av brandskyddskomponenter
Återbruk av brandskyddskomponenter
Läs mer

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna för återbruk av brandskyddstekniska
installationer och komponenter.

Målet är att skapa en metod för att utvärdera återbruksmöjligheterna för brandtekniska komponenter.
Målet innefattar även att applicera och utvärdera metoden på branddörrar.

https://brandskyddslaget.se/wp-content/uploads/2022/11/Aterbruk-av-brandskyddskomponenter-1.pdf


Mer information

Felicia Klint
08-588 188 16
Skicka e-post

Gröna tak
Gröna tak
Läs mer

Gröna tak är något som blir vanligare inom byggbranschen, men i många fall uppfyller inte de önskade taktäckningarna de förenklade krav som anges i de allmänna råden inom BBR. Syftet med projektet är därför att öka kunskapen om gröna tak när det gäller brandskydd.

Projektet, som finansierades av Brandforsk, genomfördes under 2017 och resulterade bl.a. i rapporten Gröna tak – Ur brandteknisk synvinkel.

Bild: Simo Räsänen/Wikimedia Commons


Mer information

Robert McNamee
08-588 188 06
Skicka e-post

Alexander Elias
08-588 188 04
Skicka e-post

Gröna tak
Personsäkerhet och brandutsatta bärande konstruktioner
Läs mer

Vid projektering av byggnader ställs ofta krav på bärande funktion i brandfallet. Hur mycket brandskydd som krävs är direkt kopplat till hur stor sannolikheten, eller risken för personskador vid brott i brandfallet är.

I sin avhandling, finansierad av Brandforsk, SBUF och ÅForsk har Joakim Sandström tittat på hur personrisk kan bedömas i förhållande till brandutsatta bärande konstruktioner för olika typer av byggnader med en ny metod. Metoden gör att det går att jämföra risken för personskador i så vitt skilda byggnader som hallbyggnader och höghus.

Avhandlingen Personsäkerhet vid brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner kan laddas ner från LTUs hemsida.


Mer information

Joakim Sandström
054-770 78 02
Skicka e-post

Säkerhet i plattformsrum
Säkerhetsmål i tunnlar del 1
Läs mer

Transportstyrelsen kan samordna och ge förslag på säkerhetsmål för trafikslagen väg, järnväg och tunnelbana. Det är möjligt genom att
Transportstyrelsen har ett trafikslagsövergripande ansvar och även ett bemyndigande enligt plan- och byggförordningen. Det har inte varit möjligt tidigare, då ansvaret var uppdelat på bland andra kommuner, Vägverket, Banverket och Boverket.

Krav på utformning av tunnlar finns i viss omfattning men säkerhetsmål saknas. Kraven ger utrymme för tolkning i samband med projektering och förvaltning. Osäkerhet kan uppstå om vilka mål som ska uppnås, och olika risknivåer kan bli resultatet när kraven tillämpas i olika projekt.

Mot denna bakgrund initierade Transportstyrelsen ett FoI-projekt med
rubriken ”Säkerhetsmål för trafikanter i väg- och spårtunnlar”, vilket ledde
till arbetet med denna rapport.

För arbetet med rapporten har vi i arbetsgruppen formulerat följande mål:

identifiera utformningskrav och funktionskrav som lämplig
basstandard för att uppfylla miniminivå för säkerhet, genom referens
till befintliga regelverk eller praxis
föreslå riskmått (storheter eller enheter) som är lämpliga för
kvantifiering och värdering av personsäkerhet i tunnlar
föreslå sätt att värdera samhällsnyttan vid införande av
säkerhetsåtgärder som tillägg till basstandard.


Arbetet omfattar arbetsgruppens förslag till säkerhetsmål för nya tunnlar och berör endast tunnelspecifika olyckor, det vill säga de som endast kan orsakas i tunnlar och de som kan orsakas var som helst men vars följdkonsekvenser blir särskilt allvarliga i tunnlar.

Vi i arbetsgruppen har kunnat formulera ett förslag baserat på inventering av regelverk, allmänna principer och grunder för riskanalys, erfarenheter från olika projekt samt analys av olika sätt att mäta risk. Förslaget baseras på ett gemensamt trafikslagsövergripande kvantitativt säkerhetsmål uttryckt i F/N- diagram för vägtunnlar, järnvägstunnlar och tunnelbana med en tydlig koppling till samhällsnyttan. Förslaget formuleras sammanfattande:

Risken vid färd i tunnel för väg, järnväg och tunnelbana ska vara likvärdig, uttryckt som risk att förolyckas per personkilometer.

Rapporten Säkerhetsmål för tunnlar kan laddas ner från Transportstyrelsens hemsida.


Mer information

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
070-718 68 72
Skicka e-post

Gröna tak
Utrymningsdimensionering vid upphöjda gångbanor i spårtunnlar
Läs mer

Vid projektering av tunnlar för spårtrafik har utformning med upphöjda gångbanor för utrymning varit aktuellt i flera stora projekt.

Hur en upphöjning av gångbanor för utrymning i förhållande till spårområdet påverkar utrymningsflöde och personsäkerhet vid utrymning har dock varit en omdiskuterad fråga. I ett projekt på uppdrag av Trafikverket har Brandskyddslaget djupdykt i denna fråga i form av rådgivande funktion vid fullskaleförsök samt framtagande av en forskningsrapport inom ämnet.

Resultat från forskningen visar att användandet av upphöjda gångbanor i spårtunnlar medför både positiv och negativ inverkan på ett utrymningsförlopp.

För att behandla dessa negativa och positiva aspekter mot varandra har Brandskyddslaget i denna rapport tagit fram rekommendationer för dimensionering av upphöjda gångbanor. Dessa finns att läsa i sin helhet i rapporten.

Grundförsök utförda av SP (nuvarande RISE) finns att läsa om här.


Mer information

Niclas Åhnberg
08-588 188 85
Skicka e-post

Höga byggnader i trä
Höga byggnader i trä

 

Läs mer

Under hösten 2015 påbörjades projektet Tall Timber Building – Concept studies. Det är ett projekt som handlar om att undersöka möjligheten att bygga höga träbyggnader (över 20 våningar) som är både säkra och kostnadseffektiva. Det finansieras av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och leds av RISE Samhällsbyggnad – Träbyggande och boende.

Syftet med projektet är att ta fram praktiskt genomförbara lösningar för att kunna bygga höga träbyggnader enligt gällande regelverk och att identifiera områden och processer som behöver studeras mer ingående.

Som en del av projektet har nu ett tillämpningsstöd för brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader i trä tagits fram. Tillämpningsstödet, i form av en rapport finansierad av SBUF, har tagits fram av Brandskyddslaget tillsammans med Briab. Här lyfter vi vilka risker och parametrar som är viktiga att beakta för att säkerställa att byggnaden får ett bra brandskydd. Du kan antingen läsa hela rapporten eller en sammanfattning av densamma.

Bild: CF Möller


Mer information

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

Lisa Broberg
08-588 188 40
Skicka e-post

John Hultquist
08-588 188 72
Skicka e-post

Utformning av utrymningsplatser
Utformning av utrymningsplatser
Läs mer

Brandskyddslaget har tillsammans med Lunds Tekniska Högskola genomfört ett projekt kring utformning av utrymningsplatser. Syftet var att ta fram riktlinjer för hur utrymningsplatser ska utformas eftersom det inte fanns några direktiv för detta.

I projektet genomfördes försök i virtual reality som kombinerades med litteraturstudier och intervjuer. Projektet finansierades av Brandforsk och slutfördes 2015.

Forskningsrapporten är klar och delar av den har bland annat presenterats på Human Behaviour in Fires i Cambridge. Du kan läsa projektets slutrapport här.


Mer information

Kristin Andrée
08-588 188 66
Skicka e-post

Osäker utrymning vid brand
Osäker utrymning vid brand
Läs mer

I ett forskningsprojekt av Aalto University, i samarbete med VTI, genomfördes hösten 2015 flera brandförsök i en lägenhet i ett flerbostadshus i Finland. Syftet var att undersöka brandtryckets påverkan på utrymningssäkerheten.

Brandskyddslagets Tomas Fagergren deltog i referensgruppen som kom fram till att försöken visade att den tryckuppbyggnad som sker tidigt i ett brandförlopp ofta medför att lägenhetsdörren inte kan öppnas.

En artikel om projektet, där du också hittar en länk till arbetsrapporten, finns här. Den slutliga rapporten hittar du här.


Mer information

Tomas Fagergren
08-588 188 55
Skicka e-post

Brandskydd vid dubbelglasfasader
Brandskydd vid dubbelglasfasader
Läs mer

Brandskyddslaget har tillsammans med SP i Borås genomfört en fördjupad studie kring brandskydd vid dubbelglasfasader. Bakgrunden är att det idag byggs allt fler byggnader med dubbelglasfasader och beroende hur dessa är konstruerade kan de påverka brandskyddet. Idag finns det ingen information och kunskap inom området.

Projektet utfördes som en fördjupad litteraturstudie och blev klart i början av 2016. Slutrapporten ingår i vår rapportserie och du hittar den här.


Mer information

Hans Nyman
08-588 188 67
Skicka e-post

Robert Jansson McNamee
08-588 188 06
Skicka e-post

Brandvägg
Förstudie om dagens praktik gällande brandväggar
Läs mer

Otydliga krav på brandväggar och kunskapsbrist inom mekanisk påverkan på brandutsatta väggkonstruktioner leder till komplicerad process där krav ofta ställs på M-klassning enligt provningsstandarden EN 1363-2, eftersom sådan M-klassning nämns i det allmänna rådet till avsnitt 5:244 i BBR.

Denna provningsmetod avser ett mycket avgränsat scenario. Och krav på M-klassning enligt EN 1363-2 är inte nödvändigtvis konservativt vad gäller dimensionering mot de dynamiska laster som brandväggar ska tåla enligt funktionskraven, det vill säga föreskriften, i avsnitt 5:244 i BBR. De här funktionskraven kan inte anses uppfyllda genom en sådan klassning.

Det medför att sättet man jobbar på med brandväggar är ojämnt och inte kvalitetssäkrat. Utmaningarna kommer att öka i och med de nya byggregler som förväntas gälla där ett ännu större ansvar läggs på byggsektorn att verifiera att funktionskrav uppfylls. Den utmaning som tagits upp av flest respondenter i det här projektet är hur stabilisering och samverkan mellan stomme och brandvägg ska utföras.

Studierna i det här projektet visar att branschen skulle ha mycket att vinna på en branschgemensam praxis för hur funktionskraven för brandväggar ska uppfyllas. En sådan praxis bör, enligt projektet, bestå av följande delar:

  • Standardiserad provningsmetod för att verifiera att funktionskraven är uppfyllda.
  • Standardiserade beräkningsmetoder som alternativ till provning (för de fall beräkningar är tillförlitliga) samt standardiserade beräkningsmetoder för utvidgad tillämpning av provningsresultat (t.ex. om en brandvägg i en byggnad är större än den brandvägg som godkänts genom provning).
  • Lista på godkända konstruktioner för vilka varken provning eller beräkningar är nödvändigt.

 


Mer information

Joakim Sandström
Skicka e-post

Luftridåer som rökbarriärer i undermarksanläggningar
Luftridåer som rökbarriärer i undermarksanläggningar
Läs mer

I mars 2014 presenterade Hans Nyman tillsammans med Haukur Ingason från SP artikeln ”Air curtains as smoke barriers – model scale tests and CFD calculations”. Artikeln är baserad på ett Brandforsk-projekt som genomfördes av Brandskyddslaget och SP i Borås.

Presentationen skedde i Marseille på The 6th International Symposium on Tunnel Safety and Security, en internationellt sett tongivande konferens inom området


Mer information

Hans Nyman
08-588 188 67
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This