ATEX

För arbetsplatser där exposionsrisk föreligger ska följande explosionsskyddsdokument upprättas:

· SRVFS 2004:7 (föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor) respektive

· AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö (dammexplosioner)

Klassningsplanen utgör en grundläggande del i verksamhetens arbete för att förhindra explosioner och den utgör en central del i verksamhetens explosionsskyddsdokument.

Platser inom en verksamhet där explosiv atmosfär kan uppkomma, antingen från gas/ånga eller från damm, ska identifieras, beskrivas och bedömas i en klassningsplan. Detta för att minimera de områden där explosiv atmosfär kan förekomma, dels för att förhindra antändning och för att begränsa konsekvenserna om så sker.
 
Explosionsskyddsdokumentet ska särskilt innehålla uppgifter om:

· Att explosionsriskerna har fastställts och bedömts

· Förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner

· De områden som har klassificerats och delats in i zoner, dvs. klassningsplan

· Rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering

· Förekommande samordningsansvar

· Hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt

· Tryckavlastningszoner

· Rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand
 

Explosionsskyddsdokumentet kan upprättas separat eller sammansättas av tidigare dokumentation, alternativt ingå som en separat del i annan säkerhetsdokumentation. Det väsentliga är att det är lättåtkomligt och kan förstås av all personal som behöver använda det samt att det är uppdaterat. 
 
Våra tjänster:

· Bedöma om det föreligger risk för explosiv atmosfär

· Bedöma frekvens och utbredning av klassade områden

· Upprätta explosionsskyddsdokument enligt SVRFS 2004:7 och AFS 2003:3

· Upprätta klassningsplan enligt:

– SEK Handbok 426 som bygger på SS-EN 60079-10-1, Explosiv atmosfär – Del 10–1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär

– SS-EN60079-10-2, Explosiv atmosfär – Del 10–2: Klassning av områden med explosiv dammatmosfär

· Upprätta klassningsritningar

· Vara ett stöd vid val av utrustning som placeras i zoner med explosiv atmosfär alternativt skall användas för hantering av brännbart damm eller brandfarlig vara

· Medverka som sakkunnig enligt krav i AFS 2003:3 i samband med driftsättning av anläggning

· Vara ett stöd för och utbilda personal och ansvariga för hantering av brännbart damm

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This