Forskningsprojektet Inåtgående dörrar vid utrymning har nått en milstolpe. Vi har utfört ett utrymningsförsök som tillsammans med en inledande litteraturstudie och analys och dokumentation av försöket, kommer ligga som grund för slutresultatet som förväntas publiceras under hösten 2023.

Inåtgående dörrar vid utrymning är ett forskningsprojekt i samarbete mellan Brandskyddslaget och Lunds tekniska högskola som finansierats av Brandforsk – Swedish Fire Research Foundation. Dörrar vid utrymning ska generellt vara utåtgående i utrymningsriktningen enligt krav i byggreglerna. Detta krav har funnits sedan länge och kan åtminstone hänföras tillbaka till Byggnadsstadgan 1874.
Undantag i dagens byggregler accepteras där köbildning inte kan förväntas uppstå, exempelvis i lokaler med ett maximalt personantal på 30 personer. Motivet till kravet är att minska svårigheter med att öppna en dörr om kö uppstår och bakomvarande personer pressar på. Många byggnader som uppförts tidigare än 1874 har däremot utförts utan krav på dörrslagning i viss riktning. Därför är inåtgående dörrar mer vanligt förekommande för byggnader från denna epok.

På senare år har flera förelägganden från räddningstjänst utfärdats för äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader där inåtgående dörrar i kombination med personantal överstigande 30 personer varit skälet. Detta bedöms i vissa fall baseras på en onyanserad tillämpning av dagens regelverk där förbättringen av säkerheten blir liten men skadan på kulturvärden stora.
Tidigare forskning har visat att det sällan är antalet utrymmande personer som begränsar möjligheten för utrymning genom en inåtgående dörr, utan snarare persontätheten och de utrymmandes rörelsemönster. Detta indikerar att i lokaler där utformningen medför låg persontäthet bör det vara möjligt att acceptera ett högre personantal utan att äventyra brandsäkerheten eller utrymningsmöjligheterna.

Inåtgående dörrar vid utrymning

Fr. v. Martin Forssberg, Alexander Elias, Johan Lundin & Håkan Frantzich

 

Målet med forskningsprojektet

Projektet avser att utreda om det finns förutsättningar, och i så fall under vilka förutsättningar, där risk för köbildning är oberoende av dörrens slagriktning och om inåtgående dörrar kan påverka utrymningsförloppet i dessa lokaler.

 

Inåtgående dörrar vid utrymning – försöket

Statens Fastighetsverk lånade ut lokalen Västra Stallet i Stockholm som utrymningslokal i försöket. Under drygt två timmar genomfördes ett 30-tal försök med ca 100 försöksdeltagare. Nu väntar en period med dataanalys och rapportskrivande för att nå fram till slutresultatet som förväntas publiceras under hösten 2023.

Tack till Statens fastighetsverk och Johan Hanberger för hjälp med försökslokal. Tack Håkan Frantzich från LTH som tillsammans med Alexander Elias, Martin Forssberg och Johan Lundin från Brandskyddslaget gjort ett fantastiskt jobb under planeringsfas och under utförande. Vi ser fram emot resultatet.

 

Du kan läsa mer om projektet på vår sida om Forskningsprojekt eller på Brandforsks hemsida.
Uppdatering 2023-10-23: Rapporten kan du ta del av här.
Uppdatering 2023-12-05: Du kan ta del av resultatwebinariet här.

 

 

Kontakt

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
08-588 188 25
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete