I många sammanhang är bränders sannolikhet och konsekvens intressant att studera. Statistiken är dock sällan anpassad efter de verksamhetsklasser som anges i Boverkets Byggregler. Brandskyddslaget har därför tagit fram en rapport där svensk insats- och dödsbrandsstatistik sorteras enligt de verksamhetsklasser som anges i dessa byggregler.

Den svenska statistiken jämförs även mot statistik från Norge, Danmark, Finland, Skottland, Nya Zeeland och USA, för att undersöka hur Sveriges statistik står sig internationellt. Sverige ligger på ungefär samma nivå som övriga nordiska länder. Det land som utmärker sig avseende antalet dödsfall i bränder är Finland, där det omkommer ungefär sex gånger fler personer i bränder per capita jämfört med övriga länder. Den verksamhetsklass som är värst drabbad, både avseende antalet insatser och dödsfall, är verksamhetsklass 3A/3B, bostäder.

Rapporten kan användas som underlag i analyser eller som stöd för att se över i vilka verksamhetsklasser som kravnivån bör skärpas för att minska antalet dödsfall i bränder. På samma sätt skulle sammanställningen även kunna användas som stöd för lättnader i vissa verksamheter.

Rapporten ingår i vår rapportserie med öppna forskningsrapporter där syftet är att öka kunskaperna i branschen. Rapporterna är gratis och finns att ladda ner här.

Kontakt

Martin Forssberg
08-588 188 56
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete