Brandskyddslaget har arbetat med ett forskningsprojekt tillsammans med RISE, LTH och räddningstjänsterna på uppdrag av MSB. Resultatet är en online-utbildning som räddningstjänsterna kan gå för att öka förståelsen för hur olika taktiska val i samband med insats kan påverka miljön.

M-kurs är ett MSB-finansierat projekt som syftar till att öka kunskapen om miljökonsekvenser i samband med brand bland Sveriges räddningstjänster. Ytterligare ett syfte med projektet har varit att utvärdera hur forskningsresultat kan omsättas och implementeras i praktiken. Projektet var en vidareutveckling av ett tidigare forskningsprojekt, där miljökonsekvenserna av olika taktiska val vid insats kan jämföras både gällande lokal och global miljöpåverkan. Genom M-kurs kan denna forskning nu nå ut till praktikerna och på så sätt omsättas till konkret samhällsnytta.

Miljö är ett prioriterat område för Sveriges räddningstjänster, men miljöfokuset har främst legat på skumanvändning och hantering av släckvatten. Kunskapen om indirekta effekter som global miljöpåverkan är däremot lägre. Målet med kursen är att räddningstjänstpersonalen ska få bättre förståelse för samtliga miljökonsekvenser för att kunna göra medvetna taktiska val i samband med insats.

Projektet har bedrivits i nära samarbete mellan LTH, RISE, Brandskyddslaget samt räddningstjänsterna i Storstockholm, Göteborg och Rsyd. Resultatet av projektet är en webutbildning med tillhörande övningsmoduler som har tagits fram genom att praktikerna (räddningstjänstpersonalen) har fått testa och ge feedback på materialet i olika steg. Efterhand har utbildningen förbättrats med avseende på innehåll och upplägg för att anpassas till målgruppens behov.

Brandskyddslaget har dels varit involverade i det tidigare forskningsprojektet, och inom ramen för M-kurs har vi varit med och tagit fram utbildningsmaterialet som legat till grund för webutbildningen, säger Maya Stål Söndergaard som varit Brandskyddslagets representant i projektgruppen. Jag har bland annat varit involverad i framtagandet av de diskussionsövningar och scenarioövningar som kompletterar webutbildningen. Syftet med övningarna är att deltagarna ska få reflektera och diskutera olika scenarier som är hämtade från verkliga händelser och på så sätt tillämpa sina nya kunskaper.

– Det har varit en utmaning att hitta ”rätt” nivå och anpassa materialet till målgruppen så att utbildningen svarar mot de behov som finns. Utvärderingstillfällena tillsammans med deltagare från räddningstjänsten har varit ovärderliga för att kunna utveckla och förbättra utbildningen stegvis fram till det färdiga utbildningskonceptet M-kurs.

– Projektgruppens sammansättning ser jag som en framgångsfaktor. Mixen av forskare och praktiker har varit en viktig förutsättning för att kunna ta fram en målgruppsanpassad utbildning med bra innehåll. Personligen tycker jag att det har varit väldigt roligt och utvecklande att arbeta tillsammans med så många kompetenta personer inom miljö- och räddningstjänstområdet.

Utbildningen finns på MSBs digitala utbildningsplattform.

Verktyget för interaktiv miljöbedömning vid insats finns på DIVA (Open Access)

Projektet avslutades i december 2021.

Kontakt

Maya Stål Söndergaard
040-655 48 82
maya.sondergaard@bsl.se

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete