Från och med 1 januari 2021 träder nya regler om arbetsplatsens utformning i kraft – AFS 2020:1. Vi hjälper er att tolka reglerna och dess innebörd i projekt.

De nya reglerna införs utan övergångsperiod vilket bland annat innebär att all projektering som sker efter den 1 januari 2021 ska följa de nya reglerna för arbetsplatsens utformning.Om projektering av en viss byggnadsdel inte är avslutad innan årsskiftet ska denna delen projekteras om enligt de nya reglerna i sin helhet. Projektering bedöms definitivt vara avslutad när byggnadsdelen är infogad på sin slutliga plats i byggnaden och det krävs rivningsåtgärder för att göra en ändring.

AFS 2020:1 kommer påverka byggprojekt landet över och så även sett till brandkraven i en byggnad. En stor ändring i de nya reglerna är att ett projekteringsansvar är infört och det finns nu föreskrifter som såväl byggherrar, BAS-P och projektörer ska uppfylla. I de nya reglerna om arbetsplatsens utformning är även tillgänglighetskraven skärpta. I föreskrift anges att när ett byggnadsverk för arbetsplatser projekteras för om- eller nybyggnad ska arbetsplatserna utformas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för så många som möjligt. Detta i sin tur är kopplat till den paragraf som enskilt medför de största förändringarna sett till brandkraven i en byggnad och som anger följande (utklipp ur föreskrift):

När ett byggnadsverk som ska innehålla tillgängliga arbetsplatser ska projekteras för ny- eller ombyggnad, ska;

• det finnas tillfälliga utrymningsplatser, om inte utrymningsvägarna är tillgängliga hela vägen till en säker plats (det fria),
• utrymningsvägarna vara tillgängliga hela vägen till en säker plats (det fria), eller till tillfälliga utrymningsplatser,
• tillfälliga utrymningsplatser ha tvåvägs kommunikationssystem

Ovanstående punkter innebär i korthet att det vid ny- och ombyggnad av tillgängliga arbetsplatser alltid ska projekteras så att frångängliga utrymningsvägar finns så att gångavstånd uppfylls. Ingen generell hänsyn kan tas till sprinkler på samma sätt som i BBR. Det råder dock fortfarande en osäkerhet kring många frågor och kring exakt vilken nivå det ska projekteras för. Både Brandskyddslaget och branschorganisationer för dialog med Arbetsmiljöverket om detta. Klart är dock att de nya kraven är något som måste beaktas och ses över i såväl pågående projekt som sträcker sig över årsskiftet som i nya projekt där projekteringen nu ska starta.

Brandskyddslaget arbetar internt och med kunder för att tolka reglerna och dess innebörd i projekt. Om ni har funderingar och tankar kring vad kraven innebär i just ert projekt tveka inte att kontakta oss. Även färdiga arbetsplatser kan påverkas av AFS 2020:1 men då har arbetsgivaren ansvar för att uppfylla kraven – även här kan vi bli en part att samråda med.

Kontakt

Johan Nilsen
054-770 78 09
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete