FEDS – Fire Exposed Duct System

Brandskyddslaget är stolta över vår medarbetare och grundare Tomas Fagergren, som tillsammans med några andra sakkunniga tagit fram ett unikt beräkningsprogram för att kunna beräkna kritiska delar i kanalsystem vid brandpåverkan. Det finns nu möjlighet att under en begränsad tid provköra programmet.

I slutet av 1970-talet utförde SP (nuvarande RISE) en serie försök med varierande kanaldimensioner och isolerlängder som gav upphov till benämningarna l1- och l2-mått som syftade på isoleringens längd för olika brandtekniska klasser och kanaldimensioner.

I Brandskyddslagets senare handböcker ”Brandskyddsteknik för ventilationssystem”, 1996 samt ”Installationsbrandskydd 2008” redovisades beräknade exempel för att bestämma isolerlängder och då med avseende på värme som överförs via kanalen som strålning och ledning.

I dag med förenklad dimensionering enligt BBR 29 kan det innebära isolering av hela kanalsystemet utanför betjänad brandcell (EN 1366-1).

 

Analytisk dimensionering eller modellbaserad dimensionering

Oavsett rådstext i BBR eller provningsstandarden 1366-1 finns ingen vägledning om hur långt eller med vilken isolertjocklek kanalsystemet ska isoleras i förhållande till byggnadsdelen. Självklart borde isolertjockleken kunna avta med temperaturen (avståndet) från den brandcellskiljande byggnadsdelen.

I praktiken kan man skilja på följande fall:

• Fläktar i drift med utvändig eller invändig brand.
• Avskiljande spjäll, med och utan läckage.
• Andra temperaturer än ”standardbranden”.
• Erforderligt skyddsavstånd från en oisolerad kanal eller från en isolerad kanal med en högre yttemperatur än vad som innefattas av (I). Denna högre yttemperatur beroende på en mindre isolertjocklek och/eller ytans emissivitet.

Tillämpning av skyddsavstånd är dock möjligt enligt BBRAD3 men hitintills har det saknats beräkningsmodeller för att beräkna kanalens yttemperatur.

I praktiken är det omöjligt att prova alla varianter med varierande flödeshastigheter, spjäll och donplaceringar därför är det nödvändigt att kunna beräkna detta.

 

FEDS som problemlösare

För ca tre år sedan påbörjades arbetet med att utveckla ett datorprogram, Tomas Fagergren (Brandskyddslaget), Lars Jensen (Lunds universitet) samt Björn Broberg och Krishna Mohan (QREO AB). Björn Broberg har tidigare arbetet med CAD applikationer och annan programvara riktad till VVS branschen.

Målet med programmet har varit att kunna beräkna kritiska delar i ett kanalsystem vid brandpåverkan. I praktiken ”bygger” man en del av ett kanalsystem i modellen, där ingående komponenter kan vara:

• Ventilationskanalen
• Brandisolering
• Brandgasspjäll (med eller utan läckage)
• Ventilationsdon
• Strålningsbroms (ny produkttillämpning)
• Byggnadsdel

I modellen ansätts brandtemperatur på den del av kanalsystemet som är brandutsatt samt luftflödeshastighet och temperatur. Resultatet redovisas som grafer där Y-axeln ger yttemperaturen, utsidakanal (SOT) och insida kanal (SIT) samt lufttemperaturen insida kanalen (DIT) på varierande avstånd som representeras av X-axeln.

Exemplet nedan visar ett beräkningsexempel för kanal fi 200 mm, flödeshastighet i brandfallet 6 m/s (945°C), kanaldelen är 4 m varav 2 m är brandutsatt (vänster sida i diagrammet). Som framgår av diagrammet ges en yttemperatur på kanalen på den ej brandutsatta sidan från ca 700°C till 350°C beroende på avståndet.

FEDS

Vidare redovisas i tabellform bl.a. min/medel/max. temperaturer, effekt som kW och kW/m2 som kan användas till att bestämma erforderligt skyddsavstånd till brännbart material.

Brandisolering finns inlagt i programmet, för olika klasser och tjocklekar med dess egenskaper efter ett samarbete med Paroc. Självklart kan man även lägga till och namnge egna material och dess egenskaper vid olika temperaturer.

Möjligheten finns även att visa materialets egenskaper, värmeledningstal som funktion av temperatur, se figur.

 

De som är intresserade av att under en begränsad period provköra programmet kan kontakta Tomas Fagergren på Brandskyddslaget.

Programmet är klart den 1/12 2021. Det är då möjligt att registrera sig via www.firesoft.se och prova FEDS.

 

Kontakt

Tomas Fagergren
08-588 188 55
Skicka e-post

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete