Vid projektering av byggnader ställs ofta krav på bärande funktion i händelse av brand. Hur mycket brandskydd som krävs är direkt kopplat till hur stor sannolikheten, eller risken, för personskador vid brott är.

I sin avhandling, finansierad av Brandforsk, SBUF och ÅForsk har Joakim Sandström tittat på hur personrisk kan bedömas i förhållande till brandutsatta bärande konstruktioner för olika typer av byggnader med en ny metod. Metoden gör att det går att göra en mer nyanserad utvärdering av brandmotståndstid i byggnader.

För enkla byggnader öppnar metoden möjligheten att i vissa fall minska mängden brandskydd på den bärande stommen då personrisken kan anses som tillräckligt liten. I komplexa byggnader (Br0) kan metoden tillämpas istället för de förenklade schablonnivåer som anges i regelverket för att hitta en rimlig kravnivå. Metoden kan även användas i samarbete med försäkringsbolag för att kunna göra en mer nyanserad riskvärdering av den bärande stommen.

I senaste numret av Bygg 6 teknik (6-2019) kan du läsa den artikel, Personrisk vid brand – en fallstudie, Joakim har skrivit om metoden. Joakims avhandling kan laddas ner från LTUs hemsida.

Kontakt

Joakim Sandström
054-770 78 02
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete