Var de än uppstår. En av orsakerna till varför det är så roligt att arbeta som brandskyddskonsult är att variationen på uppdragen är så stor. Samt att vi faktiskt får hjälpa våra kunder att förverkliga sina visioner.

Svanenmärkt i Trollhättan
Tidigare i höstas blev kvarteret Mars i centrala Trollhättan inflyttningsklart. Kvarteret, ortens första Svanenmärkta flerfamiljshus, som har uppförts av Serneke, består bland annat av ett 17 våningar högt punkthus.

De fem huskropparna rymmer lägenheter, trygghetsboende, gemensamhetslokaler, kontor, butiker samt ett garage under mark.

Vi deltog i projektet ända från bygghandlingsskedet fram till slutkontroller och sakkunnigutlåtande. En av de stora utmaningarna var att få trycksättningen av Tr1 trapphus och räddningshiss att fungera i praktiken. När vi deltog vid den slutliga provningen upptäcktes brister i styrningen vilket fick lösas på plats vid driftsättningen. Ett exempel på betydelsen av nära samarbete mellan projektörer och entreprenörer.
 

Kafferosteri i Karlstad

Löfbergs planerar ett att bygga en ny produktionsenhet för hela bönor i Välsviken i Karlstad. Brandskyddslaget har tagit fram förfrågningshandlingar avseende brandskydd för rosteriet, en investering som skulle bli den största i Löfbergs mångåriga historia.

Under hösten bidrog vi med en brandriskanalys och upprättade förfrågningshandlingar för det planerade kafferosteriet. Vårt systerföretag PS Group har också medverkat. De har tittat på projektet utifrån brandfarlig vara avseende gas och damm.

Vår erfarenhet av bränder från liknande verksamheter har varit en bra input för att utforma anläggningen så att risken för avbrott och driftstörningar i den framtida verksamheten kan reduceras.
Beslut om fortsättningen på projektet tas av Löfbergs ledning i slutet av året.
 

Medeltida träkyrka i Södra Råda

En novembernatt 2001 brann Södra Råda kyrka utanför Gullspång ner i en anlagd brand. Kyrkan, en medeltida träkyrka, var ett av våra viktigaste kulturarv från den tiden. Den var känd för sina unika interiörmålningar, men allt förstördes i branden.

Riksantikvarieämbetet bestämde att allt skulle byggas upp igen, identiskt med originalet, vilket bidragit till benämningen ”Sveriges mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt”. Det har syftat till att lära oss så mycket som möjligt om medeltida hantverk och återuppbyggnaden har därför till största del skett med samma metoder som användes på medeltiden.

Vårt uppdrag åt Gullspångs kommun bestod i att ta fram en bygglovshandling avseende den brandskyddstekniska utformningen av kyrkan. Utmaningen var att ändringsreglerna i BBR inte har kunnat tillämpas då det tekniskt sett är en nybyggnation, samtidigt som kyrkan ska utformas lika originalet med bland annat samma storlek, tillgång till utrymningsvägar och materialval. Det visade sig dock att den medeltida kyrkan i stor utsträckning uppfyllde dagens krav så länge man anpassade personantalet, vilket underlättade arbetet.
 

Tunnelbanan och spårdepåer i Stockholm

Brandskyddslaget har tillsammans med våra systerföretag Brandtec och Risktec hjälpt Caverion/Trafikförvaltningen att inventera och dokumentera befintligt brandskydd inom det befintliga tunnelbanesystemet.

Inom arbetsgruppen har dokumentationer, ritningar samt prioriterade åtgärder tagits fram för respektive station/depå. Uppdraget inleddes i början av året med ett pilotprojekt för att ta fram lämplig nivå på dokumentationerna. Därefter har samtliga stationer och depåer gåtts igenom och projektet avslutas nu innan jul.

Många olika önskemål och viljor har funnits inom detta stora projekt och den största utmaningen i projektet har varit att hitta gemensamma målbilder över rimlig säkerhetsnivå och på vilken nivå dokumentationen ska redovisas. Projektet har landat mycket väl hos såväl Caverion som Trafikförvaltningen och det finns nu ett bra avstamp där resurser kan avsättas för konkreta åtgärder för de befintliga anläggningarna.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete