Under slutet av november besöktes Mvendeni Primary School av Brandskyddslagets styrelseordförande Bo Granqvist. Syftet var att följa upp hur olika projekt utvecklats och se vilka utmaningar och behov som skolan står inför. Besöket har nu resulterat i att Brandskyddslaget beslutat att finansiera en ny workshop!

Antalet elever har nu vuxit till 1133 st. Under 2014 har skolan för första gången genomfört årskurs 1 i Secondary School (motsvarande gymnasium). 129 elever har fullföljt undervisningen varav 68 är flickor och 61 elever är pojkar.

idigare av Brandskyddslaget inköpta datorer och symaskiner finns på plats. Verksamheten med symaskiner har dock inte kommit igång. Detta beror bland annat på att skolsalarna utnyttjas till bristningsgränsen p.g.a. det växande elevantalet.

Lösningen på detta diskuterades med rektor och skolstyrelsen varvid vi kom fram till att en speciell ”workshop” vore bra där endast arbete med symaskiner och datorer skulle kunna ske. En speciell handledare för textilverksamheten rekryteras och finansieras genom en höjd elevavgift.

Offert på den nya workshopen (ca 7 x 9 meter) har därefter erhållits från Nderi Construction Company som byggt alla andra skolbyggnader. Beslut togs i Brandskyddslagets styrelse den 5 december om finansiering av den nya workshopen.

Skolgård Mvindeni Primary School Kenya

Den stora överraskningen vid besöket var att Kenyas regering beslutat bygga en fullskalig Secondary School på området. Regeringen har inte bidragit till några investeringar i Mvendeni de senaste 40 åren. Bygget av Secondary School är påbörjat med 8 skolrum, bibliotek, teknikavdelning m.m. Skolbygget stannade av i augusti 2014 p.g.a. pengabrist (läs korruption).

Skälet för regeringens beslut att bygga Secondary School uppges vara:

  1. Det höga skolresultat som Mvendeni producerat under en lång följd av år.
  2. De framgångsrika investeringar som gjorts av en grupp svenska företag de senaste 6 åren.
  3. 1:a årskursen av Secondary School har startats upp utan medverkan från regeringen.

Det finns säkert även politiskt mål där man nu vill visa sig aktiv i utvecklingen av Mvendeni.

Utvecklingen i Kenyas kustregion är för övrigt tyvärr mycket dyster. Turismen har mer än halverats sedan tidigare besök i år. Terroristaktiviteter, lokala marktvister, kriminella gäng, oro för att ebola-epidemin ska sprida sig till Kenya samt religiösa spänningar mellan kristna och muslimer spär på redan stora utmaningar.

Problemen innebär lägre investeringar, högre arbetslöshet och generell desperation. De som klarar sig bäst är folket som bor kvar ute i småbyarna med hög självförsörjningsgrad. Sämst är det i kuststäderna.

Skolan i Mvendeni fyller en mycket betydelsefull roll i närregionen och är idag en förebild för andra skolor i östra Kenya.

Ett jättestort tack framförs härmed från skolledning, lärare, föräldrar och elever till de svenska företag som medverkat i Mvendeni.

Kontakt

Bo Granqvist
070-565 21 37
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete