Referensobjekt industrier

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för industrier, och här under kan du läsa om ett urval av våra industriprojekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
KVV8, Stockholm
KVV8, Stockholm
Läs mer

Om objektet
Fortum Värme bygger Sveriges största kraftvärmeverk där bränslet utgörs av biobränsle. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme. Anläggningen, som är belägen i Värtahamnen i Stockholm och en av de större i världen, togs i kommersiell drift i december 2016.

Vad vi har hjälpt till med
Projektet innefattar pannhus vid Värtaverket, mottagningsdel i Energihamnen och tunnlar under mark för transport av bränslet. Brandskyddslaget medverkar i utformningen av brandskyddet för alla delar i projektet, där stor vikt har lagts på att säkerställa kontinuerlig drift.

Ett stort arbete har också varit att säkerställa brandskyddet under byggtid eftersom byggnation skedde samtidigt som befintlig anläggning var i drift. Då vissa delar i projektet är komplicerat belagda har brandgasventilationen utformats med anpassade funktioner. Som aktiva släcksystem finns bl.a. installationer av vattensprinkler, vattendimma, gnistsläcksystem, CO2, Novec 1230, explosion suppression system och vattenkanoner. Med den komplexitet som råder krävs en god kommunikation och samverkan med räddningstjänsten och övriga myndigheter.

Uppdragsgivare: AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Foto: Gottlieb Paludan Architects, UD Urban Design AB


Kontakt

Thomas de Korostenski
08-588 188 65
Skicka e-post

E.ON Värme, Arninge
E.ON Värme, Arninge
Läs mer

Om objektet
Nybyggnation av E.ON Värmes värmeanläggning i Arninge.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget utförde en brandteknisk projektering och genomförde brandriskanalyser för att minimera avbrott till följd av brand.

Vi har också genomfört detaljanalyser för Händelöverket avseende brandskydd för befintliga turbiner. Förutom uppdraget i Arninge har vi även medverkat vid liknande ny- och ombyggnationer av E.ON:s anläggningar i Åkersberga, Norrköping och Åbyverket.

Uppdragsgivare: E.ON Värme

Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB


Kontakt

Thomas de Korostenski
08-588 188 65
Skicka e-post

Igelstaverket, Södertälje
Igelstaverket, Södertälje
Läs mer

Om objektet
Igelstaverket ligger vid Södertäljekanalen och på området finns både Igelsta värmeverk och Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk.

Vad vi har hjälpt till med
Eftersom RT-flis används som bränsle blandas svavelgranulat in för att förbättra prestandan. Brandskyddslaget har medverkat med utformningen och lagringen av svavelgranulat utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv.

Vid nybyggnation av en tillbyggnad i ett ställverk har vi genomfört en brandskyddsbeskrivning, utredning av släcksystem och brandskyddsskisser.

Uppdragsgivare: Söderenergi

Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB


Kontakt

Thomas de Korostenski
08-588 188 65
Skicka e-post

Hedenverket, Karlstad
Hedenverket, Karlstad
Läs mer

Om objektet
Heden Etapp 3 (namnet på den senaste pannan) är den största investeringen i Karlstads kommuns historia. Byggstarten skedde under hösten 2012 och anläggningen stod färdig hösten 2014. Syftet med projektet var att fasa ut all fossil olja, ökad produktion av förnybar el, långsiktigt säkrade värmeleveranser och förbättrade möjligheter att ansluta fler fjärrvärmekunder.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget projekterade brandskyddet, utförde flertalet brandriskanalyser och upprättade brandskyddsdokumentation vid pannhusbyggnad, manöverrumsbyggnad, tekniklokaler kontor och andra industribyggnader. Vi gjorde även kontroller efter färdigställandet, samordnad provning och sakkunnigutlåtande.

Uppdragsgivare: Karlstads Energi

Foto: Tengbom


Kontakt

Martin Olander
08-588 188 57
Skicka e-post

Sandvik Coromant Västberga
Sandvik, Stockholm
Läs mer

Om objektet
I Västberga söder om Stockholm finns Sandvik Coromants produktionslokaler.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har medverkat som brand- och riskkonsulter i samband med större och mindre ombyggnader av lokalerna samt nyinstallation av produktions- och kontrollutrustning.

Exempel på uppdrag har varit:

  • Utbyte av huvudställverk. Uppdraget planerades i samverkan med eldistributören Fortum AB. Det nya ställverket placerades på en innergård mellan två byggnader där avstånden kompenserades med bland annat sprinklerinstallation i en av byggnaderna. Ställverket skyddas av släcksystem samt tryckavlastning. Arbetsgången planerades med entreprenörer med syfte att driftstoppet skulle minimeras.
  • Installation av ny röntgenutrustning i L-huset. Ombyggnad av lokaler med hög skyddsnivå och renhetskrav.
  • Effektivisering av produktionslinan genom ombyggnad av automatlager med Paternosterhissar.
  • Flertal ombyggnationer av ventilationsanläggningar.
  • Ombyggnad av hörsalar.

Uppdragsgivare: Sandvik

Foto: Jordgubbe/Wikimedia Commons


Kontakt

Ingemar Lindahl
076-946 19 12
Skicka e-post

Driftområde Arlanda
Driftområde Arlanda
Läs mer

Om objektet
När Arlanda flygplats byggs ut måste nuvarande driftfunktioner flyttas till ett nytt läge. Med anledning av det anläggs ett helt nytt driftområde, vilket ger en möjlighet att samla ihop spridda driftfunktioner.

Det nya driftområdet kommer att delas upp i ett Airside (omfattar alla områden tillgängliga för flygplan, inklusive banor, taxibanor och ramper) samt ett Landside (inkluderar parkeringsplatser, kollektivtrafik järnvägsstationer och tillfartsvägar.) område.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har förmånen att tillsammans med Ramböll medverka som sprinklerkonsult och kommer sammanlagt detaljprojektera 13 byggnader, totalt 47 000 kvm skyddsyta. Släcksystemen kommer bestå av våtrörs- och torrörsystem.

Byggnaderna utgör olika typer av verksamhet, bl.a. verkstäder, tvätthallar, garage, säkerhetskontroll, kontor samt skärmtak för både små och stora fordon som bl.a. används för snöröjning.

Arlanda ser samtidigt över sitt vattenförbrukningssystem och vi hjälper de att utforma en ny markledning och vattenbassäng som ska försörja både brandposter och sprinkler.

Uppdragsgivare: Swedavia/ Ramböll

Foto: SAS


Kontakt

Gustavo Stolpe
08-588 188 32
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This