Referensobjekt undermarksanläggningar

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med brandskydd och riskhantering för undermarksanläggningar, och här under kan du läsa om ett urval av våra projekt. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.
Citybanan, Stockholm
Citybanan, Stockholm
Läs mer

Om objektet
Sommaren 2017 invigdes Citybanan i Stockholm – en 6 km lång tågtunnel för pendeltågstrafik under staden mellan Karlberg och Stockholms södra. Citybanan består av en dubbelspårstunnel med en parallell servicetunnel och två nya undermarksstationer; Stockholm City och Stockholm Odenplan. Totalt har projektet kostat 17 miljarder kronor, och var från första spadtaget färdigställt efter knappt 9 år.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har arbetat med brand- och personsäkerhet i projektet sedan 2002 då det inte fanns några tydliga lagar och regler, fram tills projektets slut, för medverkan vid provningar av brandtekniska system och genomförande av stora insatsövningar med blåljusmyndigheter.

Vi har arbetat som underkonsult åt större beställare där vi ansvarat för det bygghandlingsuppdrag inom projektet som omfattat brand- och personsäkerhet. Slutkunden har varit Trafikverket genom projekt Citybanan.

Några exempel på utveckling och utmaningar som hunnits med under åren är:

 • Framtagande av säkerhetskoncept för driftsatt anläggning samt byggtid och säkerhetsvärdering för tunnlarna.
 • Framtagande av riskanalyser avseende säkerheten både för stationerna och tunnlarna.
 • Brandgasfyllnadsberäkningar (CFD) med tågrörelser för tunnlarna och stationer.
 • Utrymningssimuleringar med utrymning via rulltrappor, genom PFA, ut ur tåg samt beräkningar för toxisk påverkan för utrymmande personer i tunnlarna (FID-beräkningar).
 • Samverkan med tunnelbanans utrymning inom stationerna.
 • Parallell servicetunnel som kan utnyttjas för utrymning-och räddningsinsats ger en robust grundläggande säkerhet med utrymningsvägar var 300:e meter.
 • Plattformsavskiljande väggar (PFA) längs plattformen som ökar säkerheten, inte minst suicidprevention, och förbättrar miljön.
 • Genomförande av scenariospel med inblandande aktörer och fullskaleövningar.
 • Digitala åtgärdsplaner för förbättrad olyckshantering samt framtagande av räddningsplan och insatsplaner för räddningstjänsten.
 • Kombination av brandklassning och skydd mot antagonistiska hot

Uppdragsgivare: Trafikverket

Foto: SL


Kontakt

Björn Sundin
08-588 188 64
Skicka e-post

Norrbotniabanan
Norrbotniabanan
Läs mer

Om objektet
Norrbotniabanan är en planerad järnväg mellan Umeå och Luleå med förlängning norrut till Haparanda. Sträckan kan ses som en nordlig förlängning av den befintliga Botniabanan.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har tagit fram en säkerhetsanalys av personsäkerheten i Ersmarkstunneln på sträckan Umeå-Dåva. Analysens främsta ekonomiska påverkan låg i antalet nödutgångar och deras placering.

Säkerhetsanalysen upprättades i enlighet med TDOK 2016:0231 och omfattade både en jämförande, kvalitativ, analys och en kvantitativ riskanalys. För detta använde vi erfarenheter ifrån några av våra projekt, till exempel Strängnästunneln, Västlänken, Botniabanan, Ådalsbanan, Varbergstunneln, Södertunneln i Helsingborg och Hallandsåstunneln. Den kvantitativa riskanalysen inkluderade lufthastighetsberäkningar, framtagande av dimensionerande brandeffekt, beräkning av toxisk påverkan vid brand samt bedömningar av frekvens och konsekvens för relevanta olyckstyper.

Arbetet omfattade även projektstöd för säkerhetskoncept, insatsfrågor och utformning av servicetunnlar/utrymningstunnlar.

Uppdragsgivare: Tyréns och Trafikverket


Kontakt

Niclas Åhnberg
08-588 188 85
Skicka e-post

Stockholms tunnelbana
Stockholms tunnelbana
Läs mer

Om objektet
2013 års Stockholmsförhandling mynnade ut i en överenskommelse om att bygga ut tunnelbanan för en ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana bildades med uppgift att bygga ut tre tunnelbanesträckningar: tunnelbana till Nacka-Söderort, tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden samt tunnelbanan till Järfälla/Barkarby. Totalt innebär detta att cirka 2 mil nya spår och 11 stationer ska byggas. I uppdraget ingår också att bygga en ny depå och att leverera nya fordon.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget, och systerföretaget Risktec Projektledning, har som uppdrag att vara beställarstöd inom teknikområdena brand- och personsäkerhet samt risk och kvalitet. Uppdraget omfattar bland annat att ta fram anläggningskrav och att utgöra ett stöd vid projektering av tekniska lösningar i såväl systemhandlingar som bygghandlingar.

Vi ska också vara ett stöd i frågor kring projektrisker och riskanalyser till miljökonsekvensbeskrivningar, säkerhet inklusive brandskydd under byggtiden, system för insatsplanering under byggtiden samt samordning med räddningstjänsten.

Dessutom arbetar vi åt Trafikförvaltningen med kravställning och kontroll av deras nya tunnelbanefordon C30.

Uppdragsgivare: Förvaltning för utbyggd tunnelbana


Kontakt

Niclas Åhnberg
08-588 188 85
Skicka e-post

BBS för vägtunnlar
BBS för vägtunnlar
Läs mer

Om objektet
Det pågår omfattande arbeten med att bygga ut vägnätet kring flera av Sveriges största städer. Ofta utgörs utbyggnaderna av tunnlar och flertalet av dem förses med ett släcksystem kallat BBS (BrandBekämpningsSystem). Systemet har designats och utvecklats av Brandskyddslaget i samarbete med Trafikverket.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslaget har arbetat som teknikspecialister inom sprinkler åt Trafikverket under flera år. Arbetet har inneburit allt från att utveckla ett nytt koncept för tunnelbrandskydd, provning av de tekniska lösningarna samt projektering på detaljnivå för specifika uppdrag.

BBS har särskilt utvecklade munstycken och materialvalen är gjorda med tanke på den speciella miljö som är i tunnlar. Installation finns färdig i drift i Norra Länken, och är projekterat för Förbifart Stockholms trafiktunnlar samt Götatunneln i Göteborg.

Uppdragsgivare: Trafikverket


Kontakt

Christian Mrotzek Becker
08-588 188 31
Skicka e-post

Roslagsbanan
Roslagsbanan till city
Läs mer

Om objektet
I projekt Roslagsbanan till city ska det utredas hur befintliga Roslagsbanan kan
förlängas i tunnel från Universitetet till T-Centralen via Odenplan. Utbyggnaden
möjliggör kortare restider till och från nordostkommunerna och avlastar
tunnelbanan på en hårt belastad sträcka. Den nya tunneln blir cirka 4 kilometer
lång och projektet omfattar även nya underjordiska stationer vid Odenplan och
T-Centralen. Efter genomförd utbyggnad kan den befintliga sträckan söder om
station Universitetet avvecklas, inklusive Stockholms östra. Den
depåverksamhet som idag bedrivs på Stockholms östra kommer därmed att
behöva ersättas på annan plats. I projektet ingår därför att söka lokalisering för
en ny depå längs Österskärsgrenen.

Stationerna har mellanplan och biljetthallar som förbinder Roslagsbanan med Citybanan och tunnelbanan. Brand- och utrymningssäkerheten ska därmed samverka med dessa system.

Vad vi har hjälpt till med
Brandskyddslagets roll i projektet är bland annat att som underkonsult till Golder delta i lokaliseringsutredningen. Vi bistår med:

 • Säkerhetskoncept
 • Utrymningsdimensionering av stationer
 • Brandskyddsbeskrivningar för tunnlar och station
 • Framtagande av dimensionerande brandeffekt utifrån trafikerande fordon
 • Koncept för brandskydd i depåer
 • Utvärdering av alternativ för bansträckning genom Nationalstadsparken
 • Erfarenhetsåterföring ifrån liknande projekt med avseende på alternativa koncept för utrymning och räddningsinsats
 • Projekt- och produktriskhantering 

Kontakt

Niclas Åhnberg
08-588 188 85
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This