Kristin Andrée har under Brandforsks resultatwebbinarium presenterat forskningsprojektet ”Utvärdering av befintliga utrymningsplatser” där en undersökning gjorts av hur utrymningsplatser utformats utifrån gällande krav. Syftet har varit att kartlägga hur utrymningsplatser fungerar sett från användarens perspektiv.
Forskningsprojektet är finansierat av Brandforsk och SBUF och har drivits av Kristin Andrée och Staffan Bengtson på Brandskyddslaget, tillsammans med Håkan Frantzich från Lunds Universitet.

Avsikten med forskningsprojektet var att kartlägga hur utrymningsplatser utformas utifrån de gällande krav som finns både i Boverkets byggregler (BBR 29) samt i kommande byggregler som är under remiss Möjligheternas byggregler – delprojekt brandskydd och Arbetsmiljöföreskrifterna 2020:1 (AFS 2020:1) med avsikten att visa på goda lösningar.

Kristin Andrée avlade 2018 en licentiatexamen vid avdelningen Brandteknik på LTH med titeln Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandes perspektiv. På Brandskyddslaget arbetar hon som konsult med brandskyddsprojektering och utrymningslösningar för personer med nedsatt rörelseförmåga (frångänglighet).

 

Kontaktperson

Kristin Andrée
Brandingenjör, teknologie licentiat
08-588 188 66
Skicka e-post

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete