Brandskyddslaget har genomfört s.k. ”Hot smoke försök” på Nationalmuseum. Testerna ingår i kontrollen av de genomförda brandskyddsåtgärderna som görs i slutskedet av den omfattande och snart avslutade ombyggnationen. Försöken visade att funktionen hos de olika installationerna för brandgasventilationen i byggnaden fungerar som de ska.

Brandskyddslaget har under många år utfört ”Hot smoke försök” i olika uppdrag. Vid försöken ser man om styrningarna avseende från- och tilluft fungerar som de ska och samtidigt får man en indikation att brandgasventilation har beräknats rätt. De senaste försöken på Nationalmuseum genomfördes i huvudtrappan och i ljusgårdarna.

Eftersom den stora trappan är huvudutrymningstrappa ska den hållas fri från så mycket siktnedsättande rök som möjligt. Funktioner för att lösa detta består bland annat av:

 • Fönster, placerade i fönsterband högst upp, som öppnas utåt.
 • Mörkläggningsgardinerna som finns vid dessa dras undan vid brandlarm.
 • Dörrar som leder från entréhallen ut ur byggnaden öppnas automatiskt varvid tillförsel av tilluft sker.

På bottenplanet står två ljusgårdar i förbindelse med varandra. För att undvika brandspridning från gårdarna till övriga våningsplan och verksamheter där anordnas brandgasventilation.

 • Frånluft sker genom brandgasventilation högst upp i gården.
 • Tilluft tas via dörrar från brandgasventilation i gården som inte brinner.
 • Är dessa dörrar stängda måste de öppnas automatiskt.
 • Fönster i rökgasskiktet ska vara av härdat eller laminerat glas eftersom temperaturen i rökgasskiktet understiger 300° C.

De två hot smoke försöken, vilka alltså genomfördes i Nationalmuseums huvudtrappa och de två ljusgårdarna, visar att brandgasventilationen av byggnaden har önskad effekt.

Nationalmuseum, som förvaltas av Statens fastighetsverk, öppnas återigen för allmänheten den 13 oktober.

Hot smoke försök – vad är det?

  • Testerna utförs med uppvärmd ”teaterrök” baserad på livsmedelsklassade polyglykoler vilka bildar en aerosoldimma.
  • Värme genereras genom kontrollerad förbränning av metanol i ett vattenmantlat kärl.
  • Röken införs i värmeplymen från metanolbranden. Att metanol används beror på att detta är det renaste bränslet som är flytande i rumstemperatur och genererar renast förbränningsgaser. Dessa påverkar inte föremål i röken negativt.
  • Vid förbränning bildas i princip endast koldioxid och vatten. Kombinationen av den sotfria metanolbranden och teaterröken ger en visualisering av uppvärmda brandgaser och hur dessa beter sig.
  • Metoden kan också användas för att validera brandlarmsinstallationer i känsliga miljöer.

 

Kontakt

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete