Vid projektering av tunnlar för spårtrafik kan utformning med förhöjda gångbanor vara aktuella för att exempelvis begränsa tunneltvärsnittet, vilket i sin tur innebär en ekonomisk besparing.

För att ta ett samlat grepp på hur gångbanor i olika höjder bör beaktas vid utrymningsdimensionering har Brandskyddslaget på uppdrag av Trafikverket medverkat i ett forskningsprojekt i två delar. Dels som rådgivande part till SP (nuvarande RISE) i omfattande fullskaleförsök, och dels i form av denna forskningsrapport där olika delar av utrymningsförloppet studeras mer ingående.

Utifrån denna studie kan det konstateras att upphöjda gångbanor medför både positiva och negativa effekter på ett utrymningsförlopp. Dessa utgörs i korthet av:

  • Enklare ut passage från tåg till gångbana, särskilt för personer med funktionsnedsättning
  • Kortare utrymningstider till gångbana vid utrymning av ett lägre personantal
  • Begränsningar i utrymningsflödet till följd av trängsel på gångbanan och svårigheter att passera långsamtgående personer
  • Större risk för exponering av toxiska brandgaser då koncentrationen av dessa är högre längre upp från marknivå

Utifrån identifierade utrymningsparametrar har Brandskyddslaget i rapporten tagit fram rekommendationer för dimensionering av upphöjda gångbanor.

Kontakt

Niclas Åhnberg
08-588 188 85
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete