Under våren genomför vi återigen en serie föreläsningar i Stockholm. Vi bjuder på frukost och kunskap genom föreläsningar med våra medarbetare som föredragshållare inom aktuella ämnen.

Först ut var Axel Mossberg som pratade under rubriken Gröna tak. Axel berättade bland annat om den grundläggande brandskyddsproblematiken med gröna taktäckningar, hur detta hanteras i andra länder samt hur konsekvensen av en brand i en sådan taktäckning skulle kunna beräknas. Föreläsningen avslutades med intressanta frågor och diskussioner.

Vill du läsa mer om gröna tak ur ett brandperspektiv har Brandskyddslaget skrivit en rapport i ämnet. I rapporten presenteras en litteraturstudie över den kunskap som finns kring brand och brandskydd i just gröna tak. Rapporten Gröna tak – ur brandtekniskt perspektiv är gratis och finns att ladda ner här.

Vill du också ta del av vår kunskap?
Nästa tillfälle i föreläsningsserien är den 27 april, då med ämnet träbyggnader. Torkel Danielsson och Lisa Broberg kommer ta upp vilka de vanligaste utmaningarna gällande brand i träbyggnader och vilka lösningar som finns. Serien avslutas den 18 maj med en föreläsning om brandskydd under byggtid. Föreläsare vid det tillfället är Torkel Dittmer och Hans Johansson. Du anmäler dig till dessa tillfällen här.

Kontakt

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete